About

Monday, March 25, 2013

VITAMIN B12 - Do LQT Biên Dịch


CÁC TÊN GỌI KHÁC

Adenosylcobalamin, AdoB12, B complex, B complex vitamin, B-12, bedumil, cobalamin, cobalamins, cobamin, cyanocobalamin, cyanocobalamine, cyanocobalaminum, cycobemin, hydroxocobalamin, hydroxocobalaminum, hydroxocobemine, idrossocobalamina, methylcobalamin, vitadurin, vitamin B-12, vitamina B12 (Spanish), vitamine B12 (French).