About

Wednesday, February 13, 2013

VITAMIN E - Do LQT Biên Dịch


CÁC TÊN GỌI KHÁC

All rac-alpha-tocopherol, alpha-tocopherol acetate, alpha-tocopheryl acetate, alpha-tocotrienol, antisterility vitamin, beta-tocopherol, beta-tocotrienol, d-alfa-tocopherol acetate, d-alpha-tocopherol, d-alpha-tocopheryl, d-alpha-tocopheryl acetate, d-alpha-tocopheryl succinate, d-beta-tocopherol, d-delta-tocopherol, delta-tocopherol, delta-tocotrienol, d-gamma-tocopherol, d-tocopherol, d-tocopheryl acetate, dl-alpha-tocopherol, dl-alpha-tocopheryl acetate, dl-tocopherol, gamma-tocopherol, gamma-tocotrienol, mixed tocopherols, RRR-alpha-tocopherol, Spondyvit®, tocofersolan, tocopherol, tocopheryl succinate, tocotrienol, tocotrienol concentrate.