About

Wednesday, December 26, 2012

VITAMIN D - Do LQT Biên Dịch


CÁC TÊN KHÁC

1,25-DHCC, 1,25-dihydroxy-22-ovavitamin D(3), 1,25-dihydroxycholecalciferol, 1,25-dihydroxy-vitamin-D (1,25(OH)(2)D), 1,25-dihydroxyvitamin D3, 1,25-diOHC, 1,25(OH) 2D3, 1-alpha (OH) D3, 19-nor-1, 1-alpha-hydroxycholecalciferol, 1-alpha-hydroxyvitamin D2, 1-hydroxyvitamin D, 22-oxacalcitriol (OCT), 24,25(OH)(2)vitamin D(3), 25 hydroxyvitamin D (25(OH)D), 25-dihydroxyvitamin D2, 25-dihydroxyvitamin D2, 19-nor-1, 25-HCC, 25-hydroxycholecalciferol, 25-hydroxyvitamin D, 25-hydroxyvitamin D3, 25-OHCC, 25-OHD3, activated 7-dehydrocholesterol, activated ergosterol, alfacalcidol, calcifediol, calcipotriene, calcipotriol, calcitriol, cholecalciferol, colecalciferol, dichysterol, dihydrotachysterol, dihydrotachysterol 2, doxercalciferol, ecocalcidiol, ED-21 (vitamin D analog), ED-71 (vitamin D analog), ergocalciferol, ergocalciferolum, falecalcitrol, hexafluoro-1,25dihydroxyvitamin D3, irradiated ergosterol, maxacalcitol, MC903, paracalcin, paricalcitol, tacalcitol, viosterol, vitamin D2, vitamin D3.
Vitamin D2


Vitamin D3