About

Wednesday, April 4, 2012

HƯỚNG DẪN GIÚP BẠN NGỦ NGON (YOUR GUIDE TO HEALTHY SLEEP) - Do LQT Biên Dịch


CÁCH THỨC TÌM KIẾM TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ GIẤC NGỦ VÀ BÁC SĨ CHUYÊN KHOA ĐIỀU TRỊ GIẤC NGỦ

Nếu bác sĩ của bạn giới thiệu bạn đến một trung tâm điều trị giấc ngủ hoặc đến một bác sĩ chuyên khoa điều trị giấc ngủ, thì phảI đảm bảo rằng trung tâm điều trị và bác sĩ chuyên khoa đó phải đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán và điều trị dạng rối loạn giấc ngủ của bạn.  Để tìm kiếm các trung tâm được xác nhận bởi Hiệp Hội Y Học Về Giấc Ngủ Hoa Kỳ (AmericanAcademy of Sleep Medicine), hãy vào trang mạng www.aasmnet.org và bấm vào “Find a Sleep Center” (dưới mục Patients & Public), hoặc gọi 708-492-0930.  Để tìm các bác sĩ chuyên khoa điều trị giấc ngủ được chứng nhận bởi Ủy Ban Y Học Về Giấc Ngủ Hoa Kỳ (American Board of Sleep Medicine), hãy vào trang mạng www.absm.org và bấm vào “Verification of Diplomates of the ABSM”.