About

Thursday, March 5, 2015

HÀNH (ONIONS) - Do LQT Biên Dịch


TÍNH AN TOÀN

Hành không phải là một thực phẩm gây dị ứng phổ biến, và không có chứa số lượng đáng kể các chất oxalate hoặc purine, cũng như không được liệt kê trong báo cáo năm 2010 “Hướng Dẫn Khách Hàng Đối Với Các Loại Thuốc Trừ Sâu (Shopper’s Guide to Pesticides)” của Nhóm Hoạt Động Môi Trường (Environmental Working Group).